Missie en Visie

Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Kwaliteit: professionaliteit en menselijkheid!

Tevona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wij maken hiertoe fundamentele keuzes:
       • de keuze voor een eigentijdse christelijke identiteit
       • de keuze voor het systeemdenken als referentiekader
In beide staan de waarde van elke Mens en zijn verbondenheid met Anderen centraal. Mensen gedragen zich in onderlinge wisselwerking. In die zin is een beperking niet enkel een kenmerk van de persoon op zich, maar wel het gevolg van een samenspel tussen persoonsfactoren en omgevingsinvloeden.
Deze kijk op mensen kleurt onze visie op kwaliteit van zorg. Goede zorg is voor Tevona:
       • zorg op maat
       • integrale zorg
       • deskundige zorg
       • systematische en onderbouwde zorg
Dit vertaalt zich in de praktijk van onze hulpverlening waarin we
       • gericht zijn op ontwikkeling
       • de persoon met een handicap centraal stellen
       • netwerk vormen
       • streven naar inclusie

Onze dienstverlening is vraag gestuurd. Zij biedt een antwoord op elke behoefte van de persoon met een handicap, rekening houdend met onze eigen waarden en normen. Dit betekent eveneens dat ze flexibel is en evolueert in functie van de zorgvraag.

Dit principe van vraagsturing realiseren we via een sterk gedifferentieerd zorgaanbod met betrekking tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Het streven naar kleinschaligheid, een regionale spreiding en een soepele overgang tussen de verschillende vormen van ondersteuning zijn hiertoe belangrijke troeven.
In het samenwerken met andere initiatieven zien we een verruiming en verrijking van ons eigen aanbod.

Een krachtig management en een solide basisstructuur garanderen een soepele werking en dynamiek.
Het decentraliseren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden combineren we met een centraal beleid, overkoepelende diensten en activitetien.
Zo verenigen we de autonomie van de initiatieven met de voordelen van een grotere organisatie.

In ons personeelsbeleid zijn het creëren van een optimaal werkklimaat en het investeren in deskundig personeel de krachtlijnen.
Samen met een aangepast en doordacht financieel beleid vormt het een voorwaarde tot slagen.

In mensen en initiatieven die samen Tevona vormen, is een eigen cultuur voelbaar, een cultuur van:
       • openheid
       • vernieuwing en verbetering
       • geloof in het positieve
       • respect en aandacht voor iedere unieke mens in zijn verbondenheid
       • even waardigheid
       • dienstbaarheid en solidariteit
Deze cultuur komt tot uiting in de omgang tussen alle betrokkenen in onze organisatie en in onze houding naar de ruimere omgeving.
Ze is een leidraad, een toetssteen en een bindend element voor ons denken en handelen.

Design: Kerfuffle.be